2014-06-25

Fuzhou , Dongbai Yuan Hong Shopping Plaz - Shop

Fuzhou , Dongbai Yuan Hong Shopping Plaz - Shop trial operation on 6/25, formal operation on 6/28 
Add: o. 95, Taijiang Road, Fuzhou , China